POLITYKA PRYWATNOŚCI
HENSEL POLSKA SP. Z O.O.

Definicje

Hensel Polska lub Spółka – Hensel Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wiktora Jankowskiego 1, 61-248 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000104975, NIP: 7820069738, REGON: 630168312.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Strona – strona internetowa w domenie https://www.hensel-electric.de/pl-pl/index.php.

Usługobiorca – osoba korzystająca z usług Hensel Polska, a także pracownicy firmy, która korzysta ze świadczonych przez Spółkę usług.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hensel Polska.

Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się mailowo na adres: hpl@hensel.com.pl lub też pisemnie na adres siedziby Administratora.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy RODO, poprzez adres e-mail: inspektor@iodo-poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki, z dopiskiem: „Do Inspektora Ochrony Danych”. Inspektorem Ochrony Danych jest Kamil Sobieraj.

Cele, podstawy i okres przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę w celu prowadzenia strony, zapewnienia jej prawidłowego działania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. W przypadku kontaktu ze Spółką za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie, podane przez Państwa w tym formularzu dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są też przez Hensel Polska w celu obsługi złożonych zamówień, zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. W przypadku kontaktu mailowego ze Spółką, w innej niż powyżej określonej sprawie, Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę w celu kontaktu z Państwem, udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, w związku z daną korespondencją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Spółki na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Jeśli wyrazicie Państwo odrębną zgodę na kontakt marketingowy ze strony Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną – Państwa adres e-mail/numer telefonu będą przez Spółkę przetwarzane celem realizacji takiego kontaktu za pośrednictwem tych kanałów komunikacji na podstawie Państwa odrębnej zgody (art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Wyrażenie ww. zgód jest dobrowolne.

7. Państwa dane osobowe będą mogły być także przetwarzane celem ewentualnego ustalenia
i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W zależności od celów przetwarzania Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość, zapytanie (w przypadku, o którym mowa w punkcie 2 i 4 powyżej),
 • przez okres obowiązywania umowy, realizacji zamówienia, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa (w przypadku, o którym mowa w punkcie 3 powyżej),
 • do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy ustalimy, że dane uległy dezaktualizacji (w przypadku, o którym mowa w punkcie 5 powyżej),
 • do czasu wycofania przez Państwa stosownej zgody (w przypadku, o którym mowa w punkcie 6 powyżej),
 • przez okres przedawnienia roszczeń (w przypadku, o którym mowa w punkcie 7 powyżej).

Zakres przetwarzania danych osobowych

W serwisach Hensel Polska, a także w związku ze świadczeniem usług przez Spółkę przetwarzane są następujące dane:

 • Nazwa firmy
 • Imiona i nazwiska
 • Adresy e-mail
 • Adres prowadzonej działalności
 • Numery telefonów
 • Inne dane podane dobrowolnie

Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zwłaszcza
z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z celem i czasem ich przetwarzania, a dostęp do nich jest ograniczony zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Hensel Polska
w zakresie ochrony danych osobowych.

Informujemy także, że niniejsza Polityka prywatności nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych oraz informacji dotyczących Usługobiorców na zewnętrznych stronach internetowych, do których odesłania (linki) zawiera strona.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Spółką, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Spółkę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Spółce prowadzenie działalności gospodarczej, w tym naszych serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcom usług elektronicznych, w tym usług/serwerów w modelu Cloud, oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Spółce), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Spółce wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym). Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Spółki działają zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Państwa dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, do Państwa danych osobowych dostęp mieć mogą upoważnieni pracownicy i współpracownicy Spółki.

Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby ochronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem. By dane były bezpieczne stosujemy/podejmujemy m.in. następujące środki/działania:

 • Szyfrowanie SSL na platformach w których przechowujemy dane
 • Systemy firewall oraz IDS/IPS
 • Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom i firmom zewnętrznym, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Hensel Polska. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności.
 • Kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

Pliki cookies

Cookie to plik, który jest pobierany na Państwa urządzenie (np. komputer, smartphone, tablet) podczas odwiedzania niektórych stron www. Pliki te pozwalają tym stronom na przechowywanie i pobieranie informacji dotyczących sposobu poruszania się użytkownika po stronie internetowej i jego sprzętu oraz rozpoznawania użytkownika w zależności od tych informacji.

Pliki cookies wykorzystywane na tej stronie przechowują identyfikator lub instrukcje pozwalające na zarządzanie poruszaniem się użytkownika po stronie, jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji na temat plików cookies, a także wykorzystywanych w serwisie narzędzi dostępnych jest tutaj.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
 • przenoszenia danych.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes - mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,.

Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda – mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Proszę jednak pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługujące Państwu uprawnienia, wyszczególnione powyżej, mogą Państwo realizować kontaktując się Inspektorem Ochrony Danych na wskazane powyżej dane kontaktowe ( nspktrd-pznnpl lub pisemnie na adres siedziby Spółki, z dopiskiem: „Do Inspektora Ochrony Danych”).

Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

W przypadku, w którym Hensel Polska wymaga podania danych osobowych, jest ono dobrowolne, lecz konieczne dla skorzystania z usług lub wymagane ze względu na obowiązujące regulacje prawne.

W przypadku, w którym dane osobowe zbieramy na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zmiana Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Hensel Polska poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 15.07.2023.

Pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail hpl@hensel.com.pl lub listownie na adres Hensel Polska sp. z o.o., ul. Wiktora Jankowskiego 1, 61-248 Poznań, z dopiskiem „Polityka Prywatności”.

Polityka prywatności
firmy gustav Hensel GmbH & Co. KG

Jest nam niezmiernie miło, że zainteresowali się Państwo naszą firmą i stroną internetową. Ochrona danych, a w szczególności ochrona Państwa danych, jest dla nas bardzo ważna. 

Niżej chcielibyśmy przekazać Państwu informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych.

1. Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe są to informacje, przy pomocy których można zidentyfikować osobę, a więc dane, które można śledzić w odniesieniu do osoby. Należą do nich imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Do danych osobowych zaliczają się także dane na temat upodobań, hobby, członkostwa lub odwiedzonych stron.

Z reguły mogą Państwo wejść na wszystkie strony firmy Gustav Hensel GmbH & Co. KG bez podawania swoich danych osobowych. Jeśli w konkretnym przypadku potrzebne będzie Państwa imię i nazwisko, adres lub inne dane osobowe, otrzymają Państwo wcześniej stosowną informację. Państwa dane osobowe są wykorzystywane, aby jak najlepiej udoskonalić i dopasować ofertę firmy Gustav Hensel GmbH & Co. KG do Państwa potrzeb.

Jeśli podejmą Państwo decyzję powierzenia firmie Gustav Hensel GmbH & Co. KG swoich danych osobowych przez Internet np. do celów korespondencyjnych lub realizacji zamówienia, dane te będą starannie chronione zgodnie z restrykcyjnymi regulacjami rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w połączeniu z federalną ustawą o ochronie danych (niem. BDSG-nowa).

W związku z wchodzeniem na stronę internetową firma Gustav Hensel GmbH & Co. KG otrzymuje dane dotyczące korzystania, które są zapisywane w celach bezpieczeństwa i mogą umożliwiać identyfikację (np. adres IP, data, godzina i odwiedzane strony). Dane te są analizowane przez firmę Gustav Hensel GmbH & Co. KG, aby poznać zachowania użytkowników i przygotować statystyki. Podczas wszystkich podejmowanych działań przestrzegane są standardy bezpieczeństwa niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w sektorze teleinformatycznym (niem. TDDSG) oraz rozporządzenia o ochronie danych dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (niem. TDSV). Nie następuje żadnego rodzaju przetwarzanie w odniesieniu do osób. Zastrzega się możliwość analizy statystycznej anonimowych danych.

2. Prawo do informacji i kontakt

Mają Państwo prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o swoich zgromadzonych danych, a także prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu proszę skontaktować się na poniższy adres:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
57368 Lennestadt, Niemcy
Telephone: +49 2723 609-0
Faks: +49 2723 60052
dtnschtzhnsl-lctrcd

Jeśli poproszą Państwo firmę Gustav Hensel GmbH & Co. KG o niewykorzystywanie Państwa danych osobowych do dalszych kontaktów i/lub usunięcie ich, odpowiednie działanie zostanie zrealizowane. Wypowiedzenie lub usunięcie nie obejmuje danych, które są bezwzględnie konieczne do realizacji zlecenia lub do celów handlowych.

Prosimy o zrozumienie, że w przypadku wycofania nie będzie możliwości korzystania z usług spersonalizowanych, ponieważ opierają się one na wykorzystywaniu danych klientów.

Firma Gustav Hensel GmbH & Co. KG wykorzystuje pliki cookie. Cookie są to informacje wysyłane do serwera podczas wizyty na stronie. Mogą one zostać odczytane tylko przez serwer, który je wcześniej zapisał.

Służą one do usprawnienia stron internetowych dla użytkowników oraz tym samym ułatwienia korzystania z nich (np. zapisywanie danych logowania). Z drugiej strony umożliwiają one rejestrowanie danych statystycznych dotyczących korzystania ze stron internetowych oraz analizowanie ich w celu ulepszenia oferty. Użytkownicy mogą mieć wpływ na stosowanie plików cookie. Większość przeglądarek ustawionych jest w taki sposób, że automatycznie akceptują pliki cookie. Funkcję tę można jednak w każdej chwili dezaktywować w przeglądarce. Można ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby informowała użytkownika o wysyłaniu plików cookie.

Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne do działania strony internetowej, w związku z czym nie mogą zostać odznaczone
WSESSIONID
Czas przechowywaniaSesja
Niezbędny standardowy plik cookie do korzystania z danych sesji PHP.
hideCookieNotice
Czas przechowywania5 lat
Zapamiętaj, że plik cookie lub polityka prywatności nie są wyświetlane ponownie przy każdym połączeniu.
allowLoadExternRessources
Czas przechowywania5 lat
Zapamiętaj decyzję użytkownika dotyczącą tego, że komponenty zewnętrzne mogą być ładowane automatycznie.
allowTracking
Czas przechowywania5 lat
Zapamiętaj decyzję użytkownika, że zachowanie odwiedzających może być śledzone.
Ciasteczka marketingowe/do śledzenia
Te pliki cookie są wykorzystywane do celów marketingowych i analizowania zachowań odwiedzających.
_ga
Czas przechowywania2 lata
Zawiera losowo wygenerowany identyfikator użytkownika. Korzystając z tego identyfikatora, Google Analytics może rozpoznać użytkowników powracających na tę witrynę internetową i połączyć dane z poprzednich wizyt.
_gat
Czas przechowywania1 minuta
Używany przez Google Analytics do ograniczania szybkości wysyłania zapytań./_gat cookie jest używany do zahamowania zapytań analitycznych do serwerów Google Analytics.
_gid
Czas przechowywania1 dzień
Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.
IDE
Czas przechowywania1 rok
Używane przez Google DoubleClick do rejestracji i raportowania działań użytkownika witryny internetowej po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy i zaprezentowania reklam konkretnie skierowanych do wybranego użytkownika.
1P_JAR
Czas przechowywania1 miesiąc
Jest ustawiony podczas odtwarzania wbudowanych filmów w serwisie YouTube: ten plik cookie Google jest używany w celu optymalizacji reklamy, aby zapewnić użytkownikom dopasowane reklamy, poprawić raporty na temat wydajności kampanii lub uniemożliwić użytkownikowi obejrzenie tych samych reklam kilka razy.
ANID
Czas przechowywania1 miesiąc
"Jest ustawiony podczas odtwarzania wbudowanych filmów w serwisie YouTube: ten plik cookie jest używany do celów reklamowych na stronie google.com. Dane są zbierane anonimowo i automatycznie. Gromadzone dane obejmują rodzaj przeglądarki, stronę polecającą/skaczącą, przeglądane treści na stronie internetowej, system operacyjny, dane z clickstreamu do analizy trendów i usług optymalizacyjnych."
CONSENT
Czas przechowywania20 lat
Jest ustawiony podczas odtwarzania wbudowanych filmów w serwisie YouTube: te pliki cookie są wymagane do oglądania filmów w serwisie YouTube. Umożliwiają one Google zbieranie danych użytkowników do filmów w serwisie YouTube.
DV
Czas przechowywania5 minut
Jest ustawiony podczas odtwarzania wbudowanych filmów w serwisie YouTube: ten plik cookie jest używany do obsługi usług reklamowych Google.
NID
Czas przechowywania6 miesięcy
Jest ustawiony podczas odtwarzania wbudowanych filmów w serwisie YouTube: Google używa tych plików cookie do przechowywania preferencji klientów. Indywidualna reklama jest umieszczana na stronach Google na podstawie wyszukiwań i wykonywanych działań.
OTZ
Czas przechowywania1 miesiąc
Jest ustawiony podczas odtwarzania wbudowanych filmów w serwisie YouTube: ten plik cookie jest używany do obsługi usług reklamowych Google.
S
Czas przechowywaniaSesja
Jest ustawiony podczas odtwarzania wbudowanych filmów w serwisie YouTube: ID sesji.

4. Narzędzie do analizy internetowej – Google Analytics 4

Na stronach internetowych firmy Hensel stosowana jest usługa analizy internetowej Google Analytics, operatora Google LLC, którego organem odpowiedzialnym za użytkowników na terenach UE, EOG oraz Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Usługa umożliwia przyporządkowanie danych, sesji i interakcji z wielu urządzeń do pseudonimowego ident. użytkownika oraz analizowanie w ten sposób działań użytkownika na różnych urządzeniach.

Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze, umożliwiając analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje utworzone przez plik cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane.

W wersji Google Analytics 4 w trakcie korzystania z tej witryny internetowej zawsze aktywna jest funkcja anonimizacji IP. Dzięki temu Państwa adres IP na obszarze krajów członkowskich UE zostanie skrócony. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skrócony. Jak twierdzi Google adres IP nie będzie łączony z innymi danymi.

Możliwe, że podczas odwiedzania naszej witryny będą gromadzone niektóre dane, m.in..: ilość odsłon witryny, pierwsza wizyta na stronie, rozpoczęcie sesji, ścieżka kliknięć, przejście do dołu strony, kliknięcia w linki zewnętrzne, wyszukiwania wewnętrzne, interakcje w zakresie filmów wideo, przybliżona lokalizacja, w której się Państwo znajdują, adres IP w krótszej wersji, informacje techniczne o przeglądarce oraz na temat dostawcy usług internetowych.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej w celu opracowania raportów o działaniach na stronie internetowej. Analizy te prowadzimy w celu optymalizacji wydajność naszej strony internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda w myśl. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Przechowywane dane osobowe zostaną automatycznie usunięte, najpóźniej po upływie 14 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych w Google można znaleźć, otwierając podany link: https://policies.google.com/?hl=pl

5. Korzystanie z usług ip.data

Firma Gustav Hensel GmbH CO. KG wykorzystuje w tej witrynie usługę internetową firmy ipdata.co, 182-21 150th Avenue Springfield Gardens, NY 11413 USA, w celu ustalania geolokalizacji na podstawie adresu IP. Na podstawie adresu IP i punktu węzłowego wprowadzenia można ustalić dane geolokalizacyjne takie jak organizacja, strefa czasowa, ISP, kod pocztowy, szerokość lub długość geograficzna, język, miasto, kraj i region. Dane te dane są wykorzystywane wyłącznie do ustalania lokalizacji, aby treść witryny dopasować do odpowiedniego języka, jak również dostosować sposób korzystania do danego użytkownika. Ponadto narzędzie to służy do oceny zagrożeń bezpieczeństwa i ochrony przed atakami oraz botami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na udostępnieniu optymalnie działającej witryny i zapewnieniu jej bezpieczeństwa. Pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Stosujemy ip.data tylko z aktywną funkcją anonimizowania adresów IP.

Dyrektywę w sprawie ochrony danych podaną przez operatora ipdata.co można znaleźć tutaj: https://ipdata.co/assets/pdf/ipdata%20GDPR%20Policy.pdf

6. Biuletyn

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zarejestrować się do biuletynu firmy Hensel. W tym celu należy przekazać nam swój adres e-mail. Inne dane służą optymalizacji biuletynu. Państwa dane wykorzystywane są wyłącznie do wysyłki biuletynu. W każdej chwili można wyrejestrować się z otrzymywania biuletynu. Na końcu każdego wysłanego biuletynu znajduje się niezbędny w tym celu link. Po kliknięciu w link usuniemy Państwa z rozdzielnika, Państwo zaś otrzymają odpowiednie potwierdzenie e-mailem.

7. Formularz kontaktowy / formularz „Zamów materiał informacyjny”

Za pośrednictwem formularza kontaktowego mogą Państwo skierować do nas swoją sprawę. Podane informacje wykorzystywane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie.

Na naszej stronie internetowej można poprosić o wysłanie materiału informacyjnego. Podane informacje mogą zostać przekazane podmiotowi przetwarzającemu dane zlecenia. Dokładamy wszelkich starań przy wyborze tego usługodawcy i zobowiązujemy go umową do przestrzegania niezbędnych działań technicznych i organizacyjnych.

8. Linki do innych stron internetowych i mediów społecznościowych

The website of Gustav Hensel GmbH & Co. KG may contain links to other websites. Gustav Hensel GmbH & Co. KG has no influence over the editorial content of third-party websites or that the operators adhere to their privacy policies.

Nasze strony internetowe zawierają linki i wtyczki do sieci społecznościowych. Są to w szczególności Facebook i YouTube. Podczas korzystania z tych usług należy przestrzegać ich przepisów dotyczących ochrony danych.

9. PORTAL KLIENTA MYHENSEL

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO), niemiecką federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) i wszystkimi innymi stosownymi przepisami.

Dzięki "myHENSEL" masz możliwość dostępu do wszystkich aplikacji internetowych i aplikacji Hensel za pomocą jednego loginu.

W celu rejestracji zbieramy od użytkownika następujące dane:

- Imię

- Nazwisko

- Twój adres e-mail

- osobiste hasło

Użytkownik ma również możliwość dodania następujących informacji do swojego profilu, abyśmy mogli łatwiej się z nim skontaktować:

Firma, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj/region, numer telefonu, liczba pracowników, branża, funkcja, stanowisko, rejestracja do newslettera, zaakceptowana polityka prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać tę zgodę na przyszłość.

Przetwarzanie techniczne odbywa się w ramach Microsoft® Azure AD B2C i wewnętrznego systemu CRM firmy Hensel.

Korzystamy z systemu Azure® AD firmy Microsoft® do zarządzania użytkownikami myHENSEL. Microsoft® zapewnia odpowiednie gwarancje przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa Azure® AD można znaleźć pod następującymi linkami

https://azure.microsoft.com/de-de/overview/trusted-cloud/privacy/

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Definicje plików cookie dla Microsoft Azure AD B2C

Microsoft używa plików cookie w celu usprawnienia korzystania z usługi Azure AD B2C. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem.

https://docs.microsoft.com/bs-latn-ba/azure/active-directory-b2c/cookie-definitions

Logując się, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

10. Konfigurator 3D ENYGUIDE

Dzięki konfiguratorowi ENYGUIDE mają Państwo możliwość zaprojektowania rozdzielnic systemu Mi lub Enystar. W tym celu przechowywane są dane odnoszące się do danego projektu. Rejestracja jest możliwa za pośrednictwem naszego portalu klienta „MYHENSEL” (patrz punkt 9 Polityki prywatności). W tym celu dla każdego klienta tworzony jest dostęp chroniony hasłem. Dane podane podczas rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie do logowania się w portalu MYHENSEL (podstawa prawna: art. 6, ust. 1, lit. B RODO). Rejestracja daje możliwość przeglądania i dalszego przetwarzania utworzonych wcześniej projektów.

Prosimy zachować swoje hasło w tajemnicy, aby zapobiec nadużyciom, i zadbać o aktualność danych we własnym interesie. Są Państwo odpowiedzialni za wszystkie procesy zainicjowane pod swoją nazwą użytkownika, o ile ponoszą Państwo za nie odpowiedzialność.

Jeśli zapomnieli Państwo swoich danych dostępowych, odpowiednio przetworzymy Państwa adres e-mail w celu umożliwienia wysyłki nowych danych dostępowych.

Tworzenie profilu użytkownika jest dobrowolne. Projektowanie można przeprowadzać bez rejestracji, ale w tym przypadku nie wszystkie funkcje programu będą dostępne.

Zmiany przepisów dotyczących ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych przepisów dotyczących ochrony danych w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość. Aktualna wersja jest zawsze dostępna na stronie internetowej. Proszę regularnie zaglądać do zakładki przepisów dotyczących ochrony danych, aby uzyskać informację o obowiązujących przepisach.

Stan: 02/2024

Wykorzystujemy pliki cookie

W celu zapewnienia Państwu optymalnego designu naszej strony internetowej i możliwości jej stałego ulepszenia wykorzystujemy pliki cookie oraz zewnętrzne komponenty. Sami mogą Państwo zdecydować, które usługi będą dozwolone. Dodatkowe informacje dostępne są tutaj