Polityka Poufności

Odpowiedzialny za treść:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
57368 Lennestadt, Niemcy
Telefon: +49 2723 609-0
Faks: +49 2723 60052
nfhnsl-lctrcd

Spółka jest spółką komandytową, zarejestrowaną w sądzie rejonowym w Siegen HRA 6873.
Wspólnikiem osobiście odpowiedzialnym jest spółka Hensel Verwaltungs-GmbH, zarejestrowana w sądzie rejonowym w Siegen HRB 6140.
Prezes spółki: P. C. Hensel (przewodniczący zarządu), F. Dubberke, M. Lehr
Numer identyfikacji VAT: DE 126183638

Hensel Polska Sp. z o.o.
ul. Wiktora Jankowskiego 1
61-248 Poznan
Telefon: 0-61 / 876-61-46, 875-00-31
hpl@hensel.com.pl

NIP: 782-00-69-738
REGON: 630168312
KRS 000104975 Sąd Rejonowy w Poznaniu
Kapitał zakładowy 540000 PLN wpłacony w całości
Bank Handlowy w Warszawie S.A. oddział w Poznaniu
nr. rach. 58103012470000 0000 5602 3201

Prawa autorskie i inne prawa ochrony specjalnej

Treść niniejszych stron internetowych podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Kopię informacji zawartych na stronach internetowych wolno przechowywać na własnym komputerze do celów niekomercyjnych i do wewnętrznego użytku osobistego. Grafiki, teksty, znaki logo, obrazy itd. wolno ściągać, powielać, kopiować, zmieniać, publikować, rozsyłać, transmitować lub wykorzystywać w innej formie wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnego zezwolenia firmy Hensel. Wymienione nazwy produktów i firm mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub marki. Ich bezprawne wykorzystywanie może prowadzić do powstania roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zaniechanie.

Odpowiedzialność cywilna

Spółka HENSEL nie odpowiada za szkody, zwłaszcza za bezpośrednie lub pośrednie szkody następcze, utratę danych, utracony zysk, przerwy w pracy systemu lub procesu produkcji, które powstaną z powodu wykorzystania niniejszych stron internetowych lub ściąganie danych. Wykluczenie odpowiedzialności nie zachodzi w przypadku szkody powstałej z powodu wykorzystania niniejszych stron internetowych lub ściągnięcia danych, jeżeli miało miejsce działanie umyślne lub rażące niedbalstwo. Stosunek prawny między Państwem a spółką HENSEL, który powstaje w wyniku wykorzystania stron internetowych, podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku sporów prawnych z udziałem kupców pełnych, które powstały w wyniku wykorzystania niniejszych stron internetowych, sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby spółki HENSEL.

Wykorzystujemy pliki cookie

W celu zapewnienia Państwu optymalnego designu naszej strony internetowej i możliwości jej stałego ulepszenia wykorzystujemy pliki cookie oraz zewnętrzne komponenty. Sami mogą Państwo zdecydować, które usługi będą dozwolone. Dodatkowe informacje dostępne są tutaj